Yin & Yang 2011

Yin & Yang 2011
62 x 14 x 27 cm
Bronze