Yin/Yang 2011

Yin/Yang 2011
62 x 27 x 27 cm
Bronze